Verenigingsondersteuning

SenW ondersteunt sportverenigingen in Leidschendam-Voorburg op verschillende vlakken. Bijvoorbeeld door leerzame bijeenkomsten te organiseren of door initiatieven te ondersteunen waarvan een vereniging tot bloei komt en het ledenaantal groeit.

Team Verenigingsondersteuning

Met ons team van Verenigingsondersteuners helpen wij sportverenigingen in Leidschendam-Voorburg met veel plezier, enthousiasme en betrokkenheid. Onze aanpak is vraaggericht met als doel om vrijwilligers van sportverenigingen zo goed mogelijk van dienst te zijn bij het reilen en zeilen van de club. We zijn een vraagbaak en inspirator op het gebied van besturen, vrijwilligers, veiligheid, sport aanbod, kwaliteit van trainingen en leden behoud en/of uitbreiding. Wij zijn onderdeel van de Kopgroep Sport en Bewegen en nemen deel aan het Lokaal Sportakkoord en het Lokaal Preventieakkoord.

Heb je vragen voor ons, over wat wij doen en wat we voor jouw vereniging kunnen betekenen? Mail dan naar , dan nemen we contact met je op.

Doelstellingen Verenigingsondersteuning

Hoofddoelstellingen

Wij willen ervoor zorgen dat er binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg een brede verscheidenheid is aan vitale sportverenigingen* zodat alle inwoners op een laagdrempelige en goedkope manier kunnen sporten. Waarbij sportverenigingen voldoende aandacht hebben voor hun maatschappelijke rol.

*Een vitale sportvereniging heeft een gezonde financiële situatie, een goed vrijwilligersbeleid, voldoende en competent kader, een goede ledenopbouw en een duidelijke visie en missie. Daarnaast is sfeer en betrokkenheid een zeer belangrijk element.

Subdoelstellingen

Naast de hoofddoelstellingen willen we ervoor zorgen dat:

 1. Sportverenigingen/bestuurders hebben kennis over de middelen die zij kunnen inzetten om een vitale en moderne vereniging te worden of zijn
 2. Sportverenigingen/bestuurders hebben aandacht voor inclusief sporten
 3. Stimuleren van het optimaal gebruik maken van accommodaties

Wij bieden ondersteuning op onderstaande onderdelen:

Verenigingsontwikkeling

Verenigingsondersteuning is er voor de sportverenigingen in Leidschendam-Voorburg. Middels maatwerk zetten wij ons in om verenigingen vitaal en krachtig te krijgen en te houden.

Kan jouw vereniging hulp gebruiken bij het verder ontwikkelen van de vereniging?

We kijken mee hoe we de vereniging kunnen versterken op bestuursniveau, op het gebied van beleid, qua structuur en andere verenigingsvraagstukken.

 • Heeft jouw vereniging een beleidsplan?
 • Is er een duidelijke strategie die jullie volgen?
 • Weten jullie wat de vereniging, oftewel de leden en het kader, willen voor de club?
 • Is er een duidelijke organisatiestructuur?
 • Of willen jullie een andere weg inslaan, bijvoorbeeld met andere vormen van lidmaatschap?

Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers zijn de stuwende krachten van sportverenigingen. Verenigingsondersteuning heeft diverse tips en methodes om vrijwilligers te werven en enthousiasmeren. Wij organiseren verschillende trainingen die gefinancierd kunnen worden uit het Lokaal Sportakkoord. Ook kan één van onze verenigingsondersteuners langs komen om een sessie creatief denken te geven volgens de methode van Start2Create met het bestuur of de vrijwilligerscommissie.

Tips:

 • Stel een vrijwilligerscoördinator aan die deze taak gaat oppakken
 • Start met het maken van goede omschrijvingen van de diverse taken
 • Verdeel de taken in kleine onderdelen; vele handen maken licht werk
 • Persoonlijke aanpak werkt het best
 • Start met de werving van de ouders zodra de kinderen ingeschreven zijn
 • Zoek een geautomatiseerde ondersteuning van de werkzaamheden, bijvoorbeeld Taakie of Sportlink

Wil je meer informatie?  Vraag het aan jouw verenigingsondersteuner. 

Ledenwerving

Het is belangrijk voor de vitaliteit van een sportvereniging om voldoende leden en ook jonge leden te hebben. Jeugd zorgt voor een goede ledenopbouw. Soms heeft een vereniging leden nodig voor een nieuw aanbod binnen de vereniging vanuit een bepaalde doelgroep. Als je een duidelijk doel hebt voor welke doelgroep extra leden nodig zijn, kan je een plan van aanpak maken. Soms gaat het om bekendheid met de sport of een nieuw onderdeel van de sport en soms betreft het bekendheid voor de vereniging. Je kunt gebruik maken van flyers, maar denk ook eens aan de volgende mogelijkheden:

 • Open dag voor nieuwe leden van de doelgroep
 • Open toernooi voor familieleden, vrienden en buren van leden
 • Sluit aan bij één van onze activiteiten, waar veel kinderen komen; bijvoorbeeld de Sport-In, de Schoolsport Olympiade, Buitenspeeldagen
 • Sluit aan bij het Brede schoolaanbod van onze buurtcoaches
 • Stuur een persbericht naar de redactie van lokale media. Hier vind je tips
 • Sluit aan bij de Sport en Cultuurkaart. Nieuwe leden kunnen inschrijven voor gratis proeflessen en wij zorgen voor promotie, o.a. via onze sociale media en tijdens de Nationale Sportweek

activiteiten bij forum sport sport in

Sport en Cultuurkaart

Op sportencultuurkaart.net komt het sportieve en culturele aanbod uit de gemeente samen. De Sport en Cultuurkaart is een middel waarmee bewoners op een makkelijke en laagdrempelige manier sportieve en culturele activiteiten kunnen vinden en hieraan kunnen deelnemen. Inwoners uit de gemeente kunnen hier o.a. gratis een nieuwe sport uitproberen. Ook biedt het platform (sport) aanbieders de mogelijkheid om informatie te delen en in contact te komen met mogelijke leden en/of deelnemers van activiteiten.

Je kunt extra promotie maken voor jouw sport en je vereniging door jouw club aan te melden. Klik op ‘wordt ook sportaanbieder‘. Deelname is gratis. Je hoeft als vereniging alleen minimaal één gratis proefles aan te bieden aan mogelijke nieuwe leden. Er zijn al veel verenigingen aangesloten en we ontvangen regelmatig proeflesverzoeken.

Organiseer je een open-dag of een open-training of organiseer je een vakantieactiviteit? Maak hier dan gratis promotie voor op de website van Sport en Cultuurkaart. Ga naar sportencultuurkaart.net en klik op ‘sportevenement aanmelden‘.
Jouw evenement is dan te zien op de sportevenementen pagina. We posten hem ook op de Instagram pagina van de Sport en Cultuurkaart. 

Helpdesk Sportverenigingen

Onze Helpdesk is de manier om in Helpdesk Verenigingsondersteuningcontact te komen met de verenigingsondersteuners. Vrijwilligers van sport- en beweegaanbieders kunnen bij onze verenigingsondersteuners al hun vragen stellen over zaken zoals ledenwerving, vrijwilligersbeleid, sponsoring en het reilen en zeilen van een sportvereniging.

Stuur jouw vraag in per mail naar . Je krijgt binnen drie werkdagen altijd een antwoord. Wij kunnen op de volgende manieren ondersteunen:

 1. Wij weten direct het antwoord of de oplossing en sturen dit meteen naar je toe
 2. Wij onderzoeken de mogelijke antwoorden en of oplossingen en koppelen naar je terug
 3. Wij winnen informatie in bij experts en koppelen dit  naar je terug
 4. Wij schakelen experts in om de oplossing te bieden
 5. Wij verwijzen je door

Sportnetwerkcafé

We organiseren twee keer per jaar een Sportnetwerkcafé. Tijdens deze bijeenkomsten brengen we kaderleden van sportverenigingen uit Leidschendam-Voorburg samen met als doel om sportverenigingen en andere sport- en beweegpartijen met elkaar in contact te brengen, ervaringen te delen, samenwerkingen aan te gaan en kennis te delen.

Elk Sportnetwerkcafé heeft zijn eigen thema. We bespreken met elkaar onderwerpen die de sportverenigingen kunnen versterken, verbreden en vernieuwen. Ook de maatschappelijke rol die de sportverenigingen hebben, is onderwerp van gesprek.

De sportieve netwerkbijeenkomst wordt bewust elke keer op een andere locatie gehouden zodat je meteen kennis maakt met de vereniging. Lijkt het je leuk om het een keer bij jouw sportvereniging te houden? Laat het ons weten! Ook als je een bepaald onderwep wilt delen met andere verenigingen of als je behoefte hebt aan meer informatie over een thema. Dan kunnen we hier aandacht aan besteden in een Sportnetwerkcafé.

sportnetwerkcafe

Lokaal Sportakkoord

Sportakkoord 2.0 Leidschendam-Voorburg 2023-2026

Voor je ligt het Sportakkoord 2.0, vervolg op het akkoord ‘De Plus op het totaal’. Het lokaal Sportakkoord is een akkoord waarin door gemeente, sport-, cultuur en beweegaanbieders en maatschappelijke organisaties (welzijn, gezondheidszorg, onderwijs) afspraken zijn gemaakt over beleid rondom sporten en bewegen.

Het doel van het lokaal Sportakkoord is om de kracht van sport en bewegen, door samenwerking, beter te benutten, want ‘Sport Versterkt’ is het motto. Uitgangspunt blijft dat we met elkaar meer inwoners willen laten sporten en bewegen, niet alleen omdat het goed is voor de vitaliteit, maar ook omdat sporten en bewegen een breder positief effect heeft op de gezondheid en het welzijn als geheel. Denk bijvoorbeeld aan het bestrijden van eenzaamheid.

Nieuw is dat het Sportakkoord onderdeel uitmaakt van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) Leidschendam-Voorburg, waarin zorg, gemeente en maatschappelijke partijen met elkaar toewerken naar een gezonde generatie in 2040. De ambitie is om nog meer de verbinding en samenwerking te bevorderen tussen de sport- en beweegaanbieders (verenigingen en commercieel) onderling, maar ook met bijvoorbeeld kinderopvang en onderwijs, cultuur en organisaties vanuit welzijn en gezondheidszorg, zodat de doelstellingen kunnen worden gerealiseerd.

Het Lokaal Sportakkoord geeft, binnen het GALA, richting aan de doelstellingen die we, als gezamenlijke partijen, in Leidschendam-Voorburg willen bereiken op het gebied sporten en bewegen. De thema’s zijn in naam iets gewijzigd en er is een nieuw thema aan toegevoegd:

1. Vitale sportaanbieders
2. Ruimte voor sport en bewegen
3. Inclusief sporten en bewegen
4. Sociaal veilige sport (nieuw)
5. Gezonde keten: Focus op ouderen (55+)
6. Gezonde keten: Focus op jongeren (19-)

Alle informatie over het Lokaal Sportakkoord vind je via onderstaande links:

Als je hulp of advies wilt hebben, neem dan contact met onze verenigingsondersteuners op. Wij denken graag mee:


Uitvoeringsbudget Sportakkoord

Voor de uitvoering van activiteiten uit het Lokaal Sportakkoord ontvangt de gemeente Leidschendam-Voorburg geld van het Rijk. Het beschikbaar gestelde uitvoeringsbudget voor het Lokaal Sportakkoord is een aanjaagbudget vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en wordt via subsidies beschikbaar gesteld aan lokale (sport)verenigingen en maatschappelijke instellingen.

Services

In het lokaal Sportakkoord staat benoemd dat er services beschikbaar zijn. Dit zijn simpel gezegd ondersteuningsmogelijkheden voor de sportaanbieder, gericht op het versterken van de club, het bestuur of het kader. Het aanbod komt vanuit NOC*NSF, alle sportbonden, NL Actief en sportservice organisaties. De verschillende soorten ondersteuningsmogelijkheden kunnen worden gegeven in de vorm van inspiratiesessies, workshops, trajecten of opleidingen en zijn voor het bestuur, technisch kader, commissies en anderen binnen de club.

Hier liggen mooie kansen voor jou en jouw vereniging! Ben je benieuwd naar de versterkingsmogelijkheden die passen bij de behoefte van jouw club? Onze vereniginsondersteuners bekijken dit graag samen met jou.

Kopgroep Sport en Bewegen

De  Kopgroep Sport en Bewegen is betrokken bij de visieontwikkeling en totstandkoming van het Lokaal Sportakkoord.  Deze  Kopgroep is geïnitieerd vanuit de gemeente en geeft advies over aanvragen voor het lokaal Sportakkoord, ziet toe op het uitvoeren van het Sportakkoord en vervult daarmee de rol van aanjager en verbinder. Daarbij wordt gekeken naar kansen en verbindingen die er zijn.

 

  Speciale doelgroepen

  Sport is voor iedereen. Toch is de sportdeelname niet even hoog onder elke doelgroep. Deze doelgroepen ervaren vaker meer belemmeringen om structureel te bewegen en te participeren in de maatschappij. Dit heeft verschillende redenen. Daarom besteden wij extra aandacht aan de beweegmodelijkheden voor speciale doelgroepen. Met diverse activiteiten willen we deze belemmeringen zo veel mogelijk beperken.

   

  Aangepast sporten

  Ook met een beperking is het mogelijk om te sporten en bewegen. Wij willen inwoners helpen om een sportactiviteit te vinden die bij ze past en wij zijn er voor sportverenigingen, om ze te helpen met aanbieden van aangepast sportaanbod.

  Wil je als vereniging ook sportaanbod creëren voor mensen met een beperking? Dat is heel mooi en belangrijk. Op de website van Uniek Sporten is veel informatie te vinden over: aanbod starten, accommodatie, handicaps, communicatie, financiën, sportbonden, vrijwilligers en informatie over het aanmelden. Ook op onze website  kun je meer informatie vinden over aangepast sporten.

  Ben je overtuigd en wil je aan de slag met het opstarten van aangepast sportaanbod? Twijfel je nog en wil je meer informatie? Dan kan onze collega Joyce hierbij helpen! Zij is Verenigingsondersteuner en Combinatiefunctionaris Aangepast Sporten en het aanspreekpunt voor vragen over het sportaanbod voor mensen met een beperking.

  aangepast voetbal

   

  Ouderen

  Bij het ouder worden is fit en vitaal blijven door te bewegen erg belangrijk. Een voorbeeld van sportaanbod voor deze doelgroep zijn de Old Stars Sporten, een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds. Er zijn al diverse Olds Stars sportvormen opgezet door sportaanbieders in de gemeente. Het concept is voor veel verschillende sporten beschikbaar, namelijk: OldStars Walking Basketbal, – Voetbal,  – Handbal, – Hockey, – Korfbal, – Rugby en OldStars Tafeltennis, Tennis, Volleybal, Waterpolo, Badminton, Boksen, Cycling en Running.

  De ouderengym, georganiseerd in samenwerking met sportverenigingen is een ander voorbeeld waar je aan kunt denken. Je kunt ook  aansluiten bij de Sport en Cultuurdag van CreActief 55+ met jouw sportaanbod voor deze doelgroep. Dit is een evenement waarbij actieve 55-plussers in Leidschendam-Voorburg kennismaken met verschillende vormen van sport en cultuur.

  Ben je ook geïnteresseerd in het opzetten van sportaanbod voor de doelgroep senioren/ouderen?  Neem voor meer informatie contact op met Combinatiefunctionaris Ouderen en Verenigingsondersteuner Joyce van der Sloot.

  voetbal ouderen

  Sport is voor iedereen

  Deze slogan was onderdeel van een lokale campagne en staat in het teken van het stimuleren van teamsport voor iedereen, onafhankelijk van afkomst, geaardheid, geloof, leeftijd of beperking. De focus ligt op het verhogen van het aantal deelnemers uit diverse doelgroepen aan sporten bij een sportvereniging. Sportverenigingen worden aangemoedigd om zich open te stellen voor de uiteenlopende doelgroepen en een aangepast sportaanbod te creëren.

  De landelijke campagne Wees welkom in de sport‘ daagt sportaanbieders uit om het gesprek op gang te brengen over de waarde van een inclusieve en gastvrije sportomgeving en sluit hier naadloos aan op het lokale thema. Hoe inclusief is jouw vereniging denk je? Ontdek het met de inclusietest op de website.

  Wil je ook aan de slag met het thema inclusie op de vereniging? Neem contact op met .

   

  0-4 jaar

  Door vroeg te investeren in gevarieerd bewegen, leg je de basis voor een actief leven en goede motorische ontwikkeling. Kinderen ervaren op deze manier dat bewegen leuk is vanaf dat ze baby zijn. Ook vergroot het hun vaardigheid. Kinderen die bewegen leuk vinden en motorisch een goede basis hebben, blijven ook op latere leeftijd meer bewegen en doen vaker aan sport. Er zijn diverse manieren mogelijk om beweegaanbod te creëren voor deze doelgroep. Beweegkriebels is een voorbeeld van een erkende interventie en wordt ondersteund door SenW. Voor peuters uit Leidschendam-Voorburg biedt Beweegkriebels speelse beweeglessen voor 1,5 tot 4-jarigen.

  Ook aan de slag met beweegkriebels? Of andere vormen van beweegaanbod ontdekken voor deze jonge doelgroep? Neem contact op met .

   MVV - Maatschappelijk Verantwoord Verenigen

   MVV staat voor Maatschappelijk Verantwoord Verenigen. Verenigingen zijn een belangrijke ontmoetingsplek en met de subsidie kunnen ze activiteiten organiseren waar iedereen aan mee kan doen.

   Met de MVV-subsidie wil de gemeente een impuls geven aan de brede maatschappelijke rol van een vereniging. MVV-subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten die niet alleen voor de vereniging zijn, maar ook voor de buurt, kwetsbare inwoners of extra inzet voor een gezond leven. Bijvoorbeeld met een voetbaltoernooi voor alle inwoners uit de buurt en niet alleen voor de leden van de vereniging. 

   Ieder jaar benoemt de gemeente een ander thema voor de MVV-subsidie. Meer informatie over MVV voorwaarden, spelregels en aanvragen vind je op: www.lv.nl/subsidie-maatschappelijk-verantwoord-verenigen

   Wil je sparren over de mogelijkheden? Neem contact op via

    Maatschappelijk betrokken

    Ooievaarspas

    Ook in Leidschendam-Voorburg kunnen families, die weinig beschikbare middelen hebben, gebruik maken van de Ooievaarspas. Deze pas geeft vergoeding voor onder andere een lidmaatschap bij een sportvereniging. De vergoeding is afhankelijk van de leeftijd. Voor kinderen tot 18 jaar is meestal een vergoeding mogelijk van 100%. Kinderen met een Ooievaarspas kunnen gratis hun zwemdiploma A,B en C halen. Voor pashouders van 18 jaar en ouder geldt uitsluitend de 50% kortingsregeling. Veel sportverenigingen in onze gemeente zijn aangesloten bij de Ooievaarspas, in dat geval ontvang je als pashouder de (vergoedings)kosten van het lidmaatschap retour. Op de website van de Ooievaarspas zijn ook tijdelijke aanbiedingen te zien. Dit zijn leuke uitjes of activiteiten die met korting of gratis kunnen worden gedaan met de Ooievaarspas. Meer informatie vind je op www.ooievaarspas.nl.

    Meer informatie over het aansluiten bij de Ooievaarspas als aanbieder in de gemeente Leidschendam-Voorburg: ooievaarspas.nl/informatie-voor-aanbieders


    Maatschappelijk inzet van de accommodaties

    Veel sportverenigingen hebben een kantine of clubhuis en sportvelden die zij in de avonden en weekenden gebruiken. Veel maatschappelijke partners zijn overdag op zoek naar ruimte voor activiteiten. Hoe mooi is het als we dit kunnen combineren?

    Een aantal voetbalverenigingen is al gestart met een maandelijkse Buurtresto in de kantine: buurtbewoners eten gezamenlijk een warme maaltijd, ’s middags of ’s avonds, gemaakt door vrijwilligers of er is een bridgedrive op een avond. Het gebruik van de accommodaties en de samenwerking met andere maatschappelijke instellingen past binnen het Lokaal Sportakkoord.

     Gezonde sportomgeving

     Gezondere sportkantine, rookvrij sportterrein en verantwoord alcoholgebruik

     Na een goede training of fanatieke wedstrijd gaat er niets boven samen nagenieten in de sportkantine, het clubhuis of op het terras. Met de werkwijze ‘Team:Fit’ zetten wij ons in voor een gezondere sportomgeving. Onder andere door het voedingsaanbod in sportkantines en horeca van -accommodaties gezonder te maken. Daarnaast is er aandacht voor een rookvrij sportterrein en verantwoord alcoholgebruik. Bij sportevenementen gaan we voor een gezonder voedingsaanbod en gezondere sportsponsoring. Ontdek hoe leuk het is en ga ervoor met zijn allen!

     Een sportlocatie gezonder maken is makkelijker dan je denkt. Meld je kosteloos aan bij Team:Fit. Zij helpen je op weg naar een gezondere sportomgeving. De Team:Fit Coach helpt je, met de inzet van een eenvoudige methode, om gezonder aanbod toe te voegen, leert je hoe je leden kan betrekken en laat zien hoe je ook de clubkas financieel gezond houdt. Wist je dat maar liefst 77% van de (groot)ouders die de sportkantine bezoeken de aanwezigheid van een gezondere keuze heel belangrijk vinden.

     Daarnaast kunnen jullie aan de slag met een rookvrij sportterrein en het opstellen van verantwoord alcoholbeleid. Bespreek je vragen met je verenigingsondersteuner. Team:Fit is een werkwijze van JOGG.

      Veilig sportklimaat

      Een veilig sportklimaat is actueler dan ooit. Hoe is het bij jullie op de vereniging met de cultuur rondom een veilig sportklimaat? Het bestuur moet ervoor zorgen dat de veiligheid van de sporters is gewaarborgd door te zorgen voor een veilige omgeving voor alle leden. Hoewel je het misschien niet heel duidelijk ziet is grens overschrijdend gedrag geen uitzondering!

      Hebben jullie op de vereniging bijvoorbeeld een Vertrouwenscontacpersoon (VCP) aangesteld en is er een gedragscode voor alle trainers en vrijwilligers? Is de VOG van alle trainers up-to-date?

      Naast de basismaatregelen, is er promotiemateriaal beschikbaar voor een campagne binnen de vereniging:Ben je stil of praat je erover?

      Meer informatie kun je vinden op de website van NOC*NSF: Centrum Veilige sport Nederland, bij jouw eigen sportbond of je kunt contact met ons opnemen via

       Bekijk hier de laatste nieuwsbrieven:

       Inschrijven voor de nieuwsbrief

       Wij versturen zo’n zes keer per kalenderjaar onze Nieuwsbrief Verenigingsondersteuning. Deze nieuwsbrief is met name bestemd voor bestuurs- en kaderleden van sportverenigingen uit de gemeente Leidschendam-Voorburg. Aan bod komen o.a. Good Practices, komende sportevents, lopende projecten, nieuws vanuit de gemeente, polls om vragen op te halen en landelijke trends.

       Wil je op de hoogte blijven? Dan kun je aanmelden voor de nieuwsbrief.

       Agenda Sport en Cultuur

       Geen evenementen gevonden!

       Een gezellige plek waar moeders bij elkaar komen

       Cuddle en Care is een project om sociaal contact voor jonge moeders te ondersteunen.

       Je bent niet alleen

       Cuddle & Care biedt een gezellige plek waar beginnende moeders bij elkaar kunnen komen. Er kan veel op je afkomen als je moeder wordt of bent, zeker als je op jonge leeftijd moeder wordt. Tijdens de Cuddle en Care samenkomst kun je praten met andere moeders en je ervaringen delen.

       Professionele ondersteuning

       Er is begeleiding van een professional die je kan helpen bij o.a. financiële zaken en dingen als hechting. Je kunt ook andere vragen stellen.

       Waneer en waar

       • Elke maandag - start 13 mei 2024
       • 10.30 - 12.00 uur (inloop vanaf 10.15 uur)
       • Spel en Opvoedpunt - IKC de Waterlelie - Prinsenhof 4 Leidschendam